Thượng Thừa Là Gì

  -  
Luật ĐạoThuyết ĐạoLuận GiảiGiáo LýNho GiáoLão GiáoPhật Giáo

ĐẠO CAO ĐÀITHƯỢNG THỪA VÀ HẠ THỪATrích Quyển "GIÁO LÝ" của Ngài Tiếp Pháp

Thượng Thừa là lớp học hành dành riêng cho người có đại chí quyết tâm tu luyện đến mức cao siêu rộng rãi, để độ mình và độ người. Tân Luật Đại Đạo có câu : “Chức Sắc truyền giáo từ Phẩm Giáo hữu phải chọn trong hàng Thượng Thừa”.Bạn đang xem: Thượng thừa là gì

Đức CHÍ TÔN cũng có dạy rằng :

“ Ta vì lòng Đại Từ Đại Bi, lấy Đức Hóa sanh dựng nên mối Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tôn chỉ là cứu vớt kẻ hữu phần vào Địa vị cao thượng tránh khỏi số mạng Luân hồi ”.

Bạn đang xem: Thượng thừa là gì

Vậy kẻ tu Thượng Thừa là người xuất thế, thể hiện một đời sống siêu việt; vượt khỏi thế tục thường tình, vượt khỏi những thói quen “ Túy sanh mộng tử ”, chứng nhận một nếp sống sâu kín tâm linh, làm gương lành cho người đời soi sáng và, chung qui, cần sự giải thoát kiếp sanh tử.

Về Giáo lý, Đức CHÍ TÔN không mở riêng, mà lại qui nguyên Tam giáo, hiệp nhứt Ngũ chi thành một khoa Nhơn sanh triết lý học đại đồng, cung ứng cho tất cả từng lớp Nhơn sanh ai cũng có thể theo học được. Đại để như nhà Khoa học chỉnh lại Đức tin Thượng Đế, còn các nhà tu hành thì gạt bỏ những điều mê tín dị đoan.

Đó là Đức CHÍ TÔN có ý nhắc cho nhơn loại nhớ rằng: Tất cả loài người, tuy khác nhau về ngôn ngữ, sắc tộc, màu da, nhưng tựu trung đều là con cái của Đấng Tạo hóa. Tất cả Tôn Giáo, tuy bất đồng về lễ nghi hình thức, nhưng tựu trung Đạo nào cũng sùng bái Đấng Cao Cả trong Càn Khôn Vũ Trụ và Tôn giáo nào cũng dạy người ta làm lành lánh dữ.

Bài Thánh Ngôn sau đây sẽ cắt nghĩa sự qui nguyên phục nhứt nói trên.

THÁNH NGÔN:

“Vốn từ trước Thầy lập Ngũ Chi Đại Đạo là tùy phong hóa của Nhơn sanh mà gầy ra Chánh giáo là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, Nhơn loại chỉ hành Đạo nơi tư phương mình mà thôi.

Còn nay, Nhơn loại đã hiệp đồng, Càn khôn dĩ tận thức thì lại bị nhiều Đạo mà Nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên nay Thầy nhứt định qui nguyên phục nhứt ”.

Thật vậy, ngày nào người ta nhìn nhau là con một Cha, bạn học một Thầy thì ngày ấy không còn cái vạ kỳ thị chủng tộc, kỳ thị Tôn giáo nữa.

Cứu cánh của Thượng Thừa là tìm gặp lại Bổn Tánh Trời phú cho người để làm chủ tể cho sự hành động của mình, vì Bổn Tánh ấy là mạng Trời là Thiên lý hay Đạo mà người phải thể hiện nơi thế gian gọi là Nhơn Đạo. (Thiên mạng chi vị Tánh, suất Tánh chi vị Đạo) : Mạng trời là Tánh, tuân theo Tánh ấy là Đạo.

Muốn giác ngộ Bổn Tánh phải làm sao?

Đây là một vấn đề mà tập sách nầy sẽ giải đáp. Để trình bày có thứ tự, chúng tôi tạm chia làm hai thiên là:

Minh tâm kiến Tánh - Độ tha.

MINH TÂM KIẾN TÁNH:

Nguyên điểm Tánh Trời phú cho người, hằng ngự trị trong thâm tâm và lúc bấy giờ Tánh là bản thể của Tâm, thành thử, Tánh và Tâm tuy có hai danh từ, song sự tách động vẫn một.

Kẻ hành giả nên ghi nhớ điểm nầy, hầu sau khỏi phải nhận lầm.

Bổn Tánh thì hư không linh chiếu, nhưng khi người ta nhập thế cuộc, nhục thân cảm nhiễm mùi trần, sanh lòng ham muốn, kích động đến Tâm làm cho Tánh biến sang nhiều trạng thái khác.

Sách Nhạc Ký chép rằng :

“ Nhơn sanh nhi tịnh Thiên chi Tánh; cảm ư vật nhi động, Tánh chi dục dã. Vật chí tri tri nhiên hậu hiếu ố hình yên, hiếu ố vô tiết ư nội, tri dụ ư ngoại bất năng phản cung. Thiên lý diệt hỉ, Phù vật chi cảm nhơn vô cùng, nhi nhơn chi hiếu ố vô tiết tắc thị vật chí nhi nhơn hóa vật dã, nhơn hóa vật giả dã, diệt Thiên lý nhi cùng Nhơn dục giả dã ”.

Nghĩa là người sanh vốn tịnh là Tánh Trời phú cho đến chừng người ta cảm nhiễm vật chất mà sanh động là dục vọng của Tánh vậy.

Vật đến thì người hay biết, hay biết thì lòng yêu ghét bày ra. Lòng yêu ghét ấy nếu chẳng hạn chế bên trong, để cho sự hay biết chạy rông ra ngoài mà chẳng thâu hồi về bản thân được thì Thiên lý (Thiên Tánh) sẽ mất vậy.

Vả lại, vật cảm nhiễm người ta thì vô cùng còn lòng yêu ghét của người nếu không hạn chế, không ngăn đón, thì khi vật đến người ta không còn sức tự chủ nữa mà rồi phải hóa theo vật vậy.

Mà hễ người hóa theo vật thì Thiên lý diệt, mà hễ Thiên lý diệt thì người ta nguy khốn với Nhơn dục.

Theo lẽ trên mà suy ra : Thiên lý ở trong người thì tịnh, nhưng lòng ham muốn làm cho Tánh động và biến sanh nhiều trạng thái khác mang danh là Nhơn dục.

Thiên lý và Nhơn dục đây Kinh Phật gọi Tâm bất sanh diệt và Tâm năng sanh diệt.

Xem thêm: Download Hay Day Mod Apk 1, Hay Day Mod (Unlimited Diamond)

Minh tâm, tức là cảm hóa lòng sanh diệt biến thành lòng bất sanh diệt và hàm dưỡng.

Bổn Tánh để làm chủ tể của sự hành động, ấy là đem cái lý siêu nhiên vào đời sống thực tại, hoặc nói cách khác là phải tuyệt trừ tất cả tật hư, nết xấu, mê chấp sai lầm như ngã tướng, pháp tướng chẳng hạn. Tâm thanh tịnh thì kiến Tánh.

Về phương pháp thực hành, chúng tôi đề cập ba pháp môn là: GIỚI, ĐỊNH, HUỆ.

Trì giới để dìu dẫn Thân, Khẩu, Ý vào cảnh tịnh. Thiền định để lặng lửa lòng cầu biết tâm năng sanh diệt và bất sanh diệt. Trí huệ để chiếu phá vọng chấp mê lầm.

Ấy là phương pháp sáng lòng thấy Tánh.

GIỚI:

Theo Phật giáo, giới cấm có nhiều đẳng cấp : ngũ giới, bát giới, thập giới, nhị bá ngũ thập giới, ngũ bá giới cho đến tám ngàn oai nghi, bốn muôn tế hạnh. Tuy nhiều đẳng cấp nhưng tựu trung cũng chỉ làm cho ba nghiệp Thân, Khẩu, Ý được thanh tịnh mà thôi.

Sau đây là Thập giới :

1)- Ba giới cấm Thân căn:

Cấm sát sanh.Cấm trộm cắp.Cấm dâm dục.

2)- Bốn giới cấm Khẩu căn:

Cấm nói dối.Cấm nói thêu dệt.Cấm nói hai lưỡi.Cấm nói hung dữ.

3)- Ba giới cấm Ý căn:

Cấm tham dục.Cấm sân hận.Cấm si mê.

Ở đây, chúng tôi không bàn đủ thập giới, vì ba giới cấm về Thân và bốn giới cấm về Khẩu đã nói nhiều trong những trang trước và trong quyển “TRÊN ĐƯỜNG TẤN HÓA”.

Ấy vậy, nên chúng tôi chú trọng về Ý- nghiệp.

VỀ CẤM THAM DỤC:

Lòng Tham dục vốn thiên hình vạn trạng, nhưng tóm tắt mà nói thì có Lục dục.

Bảng thống kê sau đây sẽ trình bày phương thức tổ hợp thành Lục dục :

Lục Thức:

LỤC CĂN : Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

LỤC TRẦN: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.

LỤC THỨC: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, Thân thức, Ý thức.

Lục Dục:

-LỤC THỨC: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, Thân thức, Ý thức.

-LỤC TRẦN: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.

-LỤC DỤC : Sắc dục, Thinh dục, Hương dục, Vị dục, Xúc dục, Pháp dục.

Xem thêm: Cách Tăng Bảng Bổ Trợ Tank, Bảng Ngọc Bổ Trợ Tank Mùa 11 Mới Nhất

Chú thích Bảng Thống kê:

Lục thức quay lại giao tiếp với Lục trần mà sanh ra Lục dục, tức lòng ham muốn./.