Thread pool là gì

  -  

Giới thiệu ThreadPool

Xét về hiệu suất, tạo ra một Thread mới là một hoạt động tốn kém bởi vì nó đòi hỏi hệ điều hành cung cấp tài nguyên để có thể thực thi task (tác vụ). Trên thực tế, ThreadPool được sử dụng cho các ứng dụng quy mô lớn khởi chạy rất nhiều luồng ngắn ngủi để sử dụng hiệu quả các tài nguyên và tăng hiệu suất.

Bạn đang xem: Thread pool là gì

Trong Java, ThreadPool được dùng để giới hạn số lượng Thread được chạy bên trong ứng dụng của chúng ta trong cùng một thời điểm. Nếu chúng ta không có sự giới hạn này, mỗi khi có một Thread mới được tạo ra và được cấp phát bộ nhớ bằng từ khóa new thì sẽ có vấn đề về bộ nhớ và hiệu suất, có thể dẫn đến lỗi crash chương trình.

Ví dụ: Khi chúng ta viết chương trình tải các tập tin từ Internet, mỗi tập tin cần 1 Thread để thực hiện quá trình tải, giả sử cần tải 100 tệp hình ảnh thì chúng ta phải cần tới 100 Thread hoạt động cùng một thời điểm trong cùng một chương trình. Điều này sẽ dễ dẫn đến lỗi quá tải của chương trình, làm ảnh hưởng đến hiệu suất và có thể dẫn đến gây lỗi (crash) chương trình.

Vì vậy, thay vì tạo các luồng mới khi các task (nhiệm vụ) mới đến, một ThreadPool sẽ giữ một số luồng nhàn rỗi (no task) đã sẵn sàng để thực hiện tác vụ nếu cần. Sau khi một thread hoàn thành việc thực thi một tác vụ, nó sẽ không chết. Thay vào đó nó vẫn không hoạt động trong ThreadPool và chờ đợi được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ mới.

Chúng ta có thể giới hạn một số lượng nhất định các Thread đồng thời trong ThreadPool, rất hữu ích để ngăn chặn quá tải. Nếu tất cả các Thread đang bận rộn thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ mới được đặt trong một hàng đợi (BlockingQueue), chờ đợi một Thread trở nên có sẵn.

*

Java Concurrency API định nghĩa 3 interfaces cơ bản sau cho các Executor:

Executor: là interface cha của tất cả Executor. Nó xác định chỉ một phương thực excute(Runnable).ExecutorService: là một Executor cho phép theo dõi tiến trình của các tác vụ trả về giá trị (Callable) thông qua đối tượng Future, và quản lý việc kết thúc các luồng. Các phương thức chính của nó bao gồm submit()shutdown().

Xem thêm: Tài Trợ Thương Mại Trong Ngân Hàng Là Gì, Những Lợi Ích Từ Tài Trợ Thương Mại

ScheduledExecutorService: là một ExecutorService có thể lên lịch cho các tác vụ để thực thi sau một khoảng thời gian nhất định, hoặc để thực hiện định kỳ. Các phương thức chính của nó là schedule(), scheduleAtFixedRate() and scheduleWithFixedDelay().

Chúng có thể tạo một Executor bằng cách sử dụng một trong các phương thức được cung cấp bởi lớp tiện ích Executors như sau:

newSingleThreadExecutor(): trong ThreadPool chỉ có 1 Thread và các task (nhiệm vụ) sẽ được xử lý một cách tuần tự.newCachedThreadPool(): trong ThreadPool sẽ có nhiều Thread và các nhiệm vụ sẽ được xử lý một cách song song. Các Thread cũ sau khi xử lý xong sẽ được sử dụng lại cho nhiệm vụ mới. Mặc định nếu một Thread không được sử dụng trong vòng 60 giây thì Thread đó sẽ bị tắt.newFixedThreadPool(int n): trong ThreadPool sẽ được cố định các Thread. Nếu một nhiệm vụ mới được đưa vào mà các Thread đều đang “bận rộn” thì nhiệm vụ đó sẽ được gửi vào Blocking Queue và sau đó nếu có một Thread đã thực thi xong nhiệm vụ của nó thì nhiệm vụ đang ở trong Queue đó sẽ được push ra khỏi Queue và được Thread đó xử lý tiếp.newScheduledThreadPool(int corePoolSize): tương tự như newCachedThreadPool() nhưng sẽ có thời gian delay giữa các Thread.newSingleThreadScheduledExecutor(): tương tự như newSingleThreadExecutor() nhưng sẽ có khoảng thời gian delay giữa các Thread.

Xem thêm: Sinh Năm 1951 Mệnh Gì? Tuổi Tân Mão Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào?

Các ví dụ minh họa tạo và sử dụng ThreadPool

Tạo WorkerThread

Trước khi đi vào chi tiết cách sử dụng các phương thức của lớp Executors, hãy xem một task (tác vụ) sẽ được sử dụng để minh họa cho các ví dụ tiếp theo.

package com.hanic.com.vn.threadpool;public class WorkerThread implements Runnable {private String task;public WorkerThread(String s) {this.task = s;}