SAU KHI CHUYỂN PHÔI NÊN LÀM GÌ

  -  

NHỮNG LƯU Ý SAU KHI CHUYỂN PHÔI

⁉1. PHÔI CÓ RỚT RA KHÔNG?