NGÀY CÔNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Tiếp tục học tập 90 từ vựng giờ Anh siêng ngành nhân sự (phần 2) nhằm nâng cấp vốn trường đoản cú vựng chuyên ngành của mình nhé


Bạn đang xem: Ngày công tiếng anh là gì

Hôm nay hanic.com.vn đã liên tục share 90 từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2) nhé. Nhưng trước nhất bạn bắt buộc học tập siêng năng với ghi nhớ kĩ phần 1 đã rồi bắt đầu chuyển quý phái phần 2 nhé.

=> 90 từ vựng giờ Anh chăm ngành nhân sự (phần 1)

=> 3 bước giúp bạn ghi nhớ với áp dụng từ bỏ vựng tiếng Anh hiệu quả

=> Những biến báo giỏi chạm chán sinh sống trường bay bởi tiếng Anh

*

90 từ vựng giờ Anh chăm ngành nhân sự (phần 2)

1.

Xem thêm: Fillet Là Gì ? Nghĩa Của Từ Fillet Trong Tiếng Việt Fillet Là Gì


Xem thêm: Danh Sách Các Vắc Xin Nên Tiêm Phòng Trước Khi Mang Thai Cần Tiêm Phòng Những Gì


Labor Employment & Management
– Sử dụng với Quản lý lao động

- Annual leave (n) – /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

- Career development(n) – /kəˈrɪər dɪˈvel.əp.mənt/: Phát triển sự nghiệp

- Career ladder (n) – /kəˈrɪərˈlæd.ər/: Nấc thang sự nghiệp

- Career path (n) – /kəˈrɪər pæθ/: Con mặt đường cải tiến và phát triển sự nghiệp

- Compassionate leave sầu (n) – /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ vấn đề Khi tất cả người thân trong gia đình vào mái ấm gia đình mất

- Conflict of interest (n) – /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪn•tər•əst/: Xung bỗng dưng lợi ích

- Direct labor (US) (n) – /dɪˈrektˈleɪ.bɚ/: Lực lượng lao đụng trực tiếp

- Disciplinary action (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈæk.ʃən/: Hình thức kỷ luật

- Disciplinary hearing (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

- Disciplinary procedure (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử trí kỷ luật

- Discipline (n) – /ˈdɪs.ə.plɪn/: Nề nếp, kỷ cương cứng, kỷ luật

- Employee relations (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên và cung cấp trên quản lí lý

- Employee rights (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền đúng theo pháp của nhân viên

- Employee termination (n) – /ˌem.plɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự loại trừ nhân viên

- Indirect labor (US) (n) – /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪ.bər/: Lực lượng lao động loại gián tiếp

- Industrial dispute (n) (also: labour dispute, trade dispute) – /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈdɪspjuːt/: Tnhãi con chấp lao động

- Labor contract (n) – /ˈkɒntræktˈleɪ.bɚ/: Hợp đồng lao động

- Labor relations (n) – /ˈleɪ.bɚ rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao cồn thân người sử dụng lao cồn cùng người lao động

- Labor turnover (UK), Labor turnover (US) (n) – /ˈleɪ.bɚˈtɝːnˌoʊ.vɚ/: Tỉ lệ luân chuyển lao hễ (tỉ lệ vứt việc)

- Maternity leave sầu (n) – /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ thai sản

- Paid leave (n) – /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng lương

- Paternity leave sầu (n) – /pəˈtɜː.nə.ti liːv/: Nghỉ sinh con

- Rostered day off (n) – /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù

- Rotation (n) – /rəʊˈteɪʃən/: Công câu hỏi theo ca

- Sichồng leave (n) – /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

- The five sầu Ts /faɪv tis/ – (time, tools, technique (= skill), talent (= ability), and training) (n, pl) – Năm nhân tố ngẫu nhiên nhân viên nào thì cũng yêu cầu để tiến hành hiệu quả công việc: thời hạn (Time), nghệ thuật hoặc kĩ năng (Technique = Skill), năng lực (Talent = Ability) và huấn luyện và đào tạo (Training)

- Time off in lieu (Compensatory time/ Comp time (US) (n) – /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian ngủ bù

- Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chnóng công

- Unpaid leave (n) – /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phép không lương

2. Salary and Benefits – Lương và phúc lợi an sinh xóm hội

- Average salary (also: average wage, average pay) – /ˈæv.ər.ɪdʒ ˈsæl.ər.i/: Lương trung bình

- Base salary (US) (n) – /ˈbeɪ.sɪkˈsæl.ər.i/: Lương cơ bản

- Bonus (n) – /ˈbəʊnəs/: Thưởng

- Health insurance (medical insurance) (n) – /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm y tế

- National minimum wage (n) – /ˈnæʃ.ən.əl ˈmɪn.ɪ.məm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

- Overtime (n)– /ˈoʊ.vɚ.taɪm/: Thời gian có tác dụng thêm giờ, chi phí có tác dụng thêm giờ

- Pay scale (salary scale, wage scale) – /peɪ skeɪ /: Bậc lương

- Payroll (n) – /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

- Pension fund (n) – /ˈpen.ʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

- Performance bonus (n) – /pɚˈfɔːr.məns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo hiệu suất

- Personal income tax (n) – /ˈpɝː.sən.əlˈɪn.kʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân

- Salary (n) – ˈsæl.ɚr.i/: Tiền lương (số tiền thỏa thuận hợp tác trả cho những người lao động mặt hàng tháng)

- Seniority (n) – /siːˈnjɔːr.ə.t̬i/: Thâm niên

- Social insurance (n) – /ˈsoʊ.ʃəl ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm xã hội

- Starting salary (n) – /stɑːtɪŋ ˈsæl.ər.i/: Lương khởi điểm

- Unemployment insurance (unemployment compensation) (n) – /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thất nghiệp

- Wage (n) – /weɪdʒ/: Tiền công (là chi phí được trả mặt hàng tuần, đôi lúc hàng ngày dựa trên nút tiền công theo giờ đồng hồ, ngày hoặc tuần hoặc theo khối lượng công việc hoặc một hình thức làm sao đấy)

- Wage bill (wages bill) (n) – /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Hy vọng toàn bộ từ bỏ vựng bên trên để giúp bạn học giờ Anh siêng ngành nhân sự một giải pháp rất tốt.Quý khách hàng rất có thể đọc thêm cách học tập từ bỏ vựng tiếng Anhcủa hanic.com.vn nhằm học hành được công dụng tuyệt nhất nhé. Chúc chúng ta học giờ Anh thành công!