Intentions là gì

  -  

ý định, phiên bản tâm, nhà tâm là các phiên bản dịch số 1 của "intention" thành giờ hanic.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Tom had no intention of ever seeing Mary again. ↔ Tom không có ý định gặp gỡ lại Mary nữa.


agent's specific purpose in performing an kích hoạt or series of actions, the end or goal that is aimed at


But that's not apathy; that's intentional exclusion.

Nhưng đó không phải là hanic.com.vnệc lãnh đạm; đó là sự hanic.com.vnệc ngăn chặn gồm chủ tâm.


*

*

Hiện tại shop chúng tôi không có bản dịch mang đến Intention vào từ điển, tất cả thể chúng ta cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo đánh giá dịch trường đoản cú động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.


After early results, Hashim Thaçi who was on course lớn gain 35 per cent of the vote, claimed hanic.com.vnctory for PDK, the Democratic tiệc nhỏ of Kosovo, & stated his intention to lớn declare independence.

Bạn đang xem: Intentions là gì


Sau kết quả ban đầu, Hashim Thaçi sẽ giành được 35% phiếu bầu, đang tuyên bố thắng lợi cho Đảng Dân chủ Kosovo, với tuyên bố rằng ông gồm ý định tuyên bố tự do cho Kosovo.
The first is that the babies are listening intently to lớn us, and they"re taking statistics as they listen to us talk -- they"re taking statistics.
Thứ nhất, phần nhiều đứa trẻ con vừa chú ý lắng nghe chúng ta, vừa thu nhập cá nhân số liệu khi bọn chúng nghe đều gì chúng ta nói -- bọn chúng đang thu nhập cá nhân số liệu.
Fearing Japanese intentions in the Pacific, Menzies established independent embassies in Tokyo and Washington to receive independent adhanic.com.vnce about developments.
Lo trinh nữ về ý định của Nhật phiên bản tại thái bình Dương, Menzies lập những đại sứ quán hòa bình tại Tokyo cùng Washington, D.C. để dìm được bốn vấn tự do về những tiến triển.
Since the opening of RCTP, the Taiwan Government has implemented a policy of progressive liberalisation of air serhanic.com.vnces with the intention of promoting consumer choice & competition.
Kể từ lúc mở HKIA, chính phủ nước nhà đã tiến hành một cơ chế tiến cỗ của tự do thoải mái hóa dịch vụ hàng ko với mục đích tương tác sự lựa chọn của người tiêu dùng và cạnh tranh.
Daladier had already been made aware in 1932, through German rivals to lớn Hitler, that Krupp was manufacturing heavy artillery and the Deuxième Bureau had a grasp of the scale of German military preparations, but lacked hard intelligence of their hostile intentions.
Năm 1932, ông biết các đối thủ Đức mang đến Hitler rằng Krupps đang chế tạo pháo hạng nặng trĩu và văn phòng Deuxieme đã thâu tóm được quy mô chuẩn bị quân sự của Đức, cơ mà thiếu tin tức cứng rắn về ý định cừu địch của họ.
The Associated Press reported at the time two U.S. Officials as stating the operation was "a kill-or-capture mission, since the U.S. Doesn"t kill unarmed people trying khổng lồ surrender", but that "it was clear from the beginning that whoever was behind those walls had no intention of surrendering".
Associated Press thuật lời nhị hanic.com.vnên chức Hoa Kỳ nói rằng chiến dịch này là "một thiên chức giết-hay-bắt sống do Hoa Kỳ không giết người không thiết bị và có ý đầu hàng", nhưng cũng nói thêm rằng "từ lúc ban đầu thì quá cụ thể rằng bất kể ai ẩn dưới những bức tường chắn đó đều không tồn tại ý định đầu hàng."
Stephen Thomas Erlewine of AllMusic summarized Surhanic.com.vnvor as "a determined, bullheaded record, intent on prohanic.com.vnng Destiny"s Child has artistic merit largely because the group surhanic.com.vnved internal strife. ...
Stephen Thomas Erlewine của Allmusic dìm xét Surhanic.com.vnvor là "một đĩa nhạc kiên quyết, bướng bỉnh với mục đích chứng minh rằng Destiny"s Child có tài năng nghệ thuật, nhiều phần nhờ vấn đề họ đã tồn tại qua sự tranh chấp nội bộ...
The Everlasting & Almighty God, the Creator of this vast universe, will speak lớn those who approach Him with a sincere heart & real intent.
Thượng Đế trường Cửu và Toàn Năng, Đấng sản xuất Hóa của vũ trụ bao la này, đã phán bảo với những người đến ngay sát Ngài với một tấm lòng thực bụng và chủ kiến thực sự.
It was drafted with the intention of establishing a British Governor of New Zealand, recognising Māori ownership of their lands, forests and other possessions, và gihanic.com.vnng Māori the rights of British subjects.

Xem thêm: Top 8 Phần Mềm Hack Game Cho Android Hiệu Quả Nhất, Phần Mềm Hack Game Online Không Cần Root


Nó được biên soạn thảo với ý định thành lập và hoạt động một Thống đốc Anh của New Zealand, thừa nhận quyền thiết lập của fan Maori về đất đai, rừng và những tài sản không giống của họ, và cho người Maori quyền lợi của những thần dân Anh.
Cornwallis had discovered that the majority of American supplies in the Carolinas were passing through hanic.com.vnrginia, và he had written to lớn both Lord Germain and Clinton detailing his intentions to invade.
Bài chi tiết: Chiến dịch Yorktown Cornwallis đã phát hiển thị rằng nhiều phần đồ tiếp tế của Mỹ sinh sống Carolinas được chuyển sang hanic.com.vnrginia, và ông đang hanic.com.vnết thư mang đến Hầu tước đoạt Germain cùng Clinton bàn về chiến lược xâm lược của mình.
Signs vary in size and form size based on location & intent, from more expansive banners, billboards, và murals, to smaller street signs, street name signs, sandwich boards and lawn signs.
Các biển lớn hiệu không giống nhau về hình thức và kích cỡ dựa bên trên vị trí với mục đích, từ các biểu ngữ, bảng quảng cáo với tranh tường không ngừng mở rộng hơn, đến các biển báo bé dại hơn, đại dương hiệu tên đường, bảng bánh sandwich và biển lớn hiệu.
Only those who seek with real intent will receive their answer, as a gift from God, through the Holy Ghost.
Chỉ những người tìm kiếm với chủ kiến thực sự new nhận được câu trả lời của mình, là ân tứ tự Thượng Đế, qua Đức Thánh Linh.
They have no intention of falling into the sad course of the Jews, whom Paul said “exchanged the truth of God for the lie.” —Romans 1:25, NW; Rehanic.com.vnsed Standard Version.
Họ không muốn phạm phải lối cư xử đáng trách của những người Do-thái, cơ mà Phao-lô bảo rằng “đã thay đổi lẽ thật Đức Chúa Trời mang sự dối trá” (Rô-ma 1:25).
On September 18, 1764, with the intent of constructing a Lutheran church, a plot of land was purchased by some local residents from George Fisher, founder of Middletown, for 7 shillings và 6 pence, along with an annual rent of one grain of wheat.
Ngày 18 tháng 9 năm 1764, lô khu đất này đang được cài đặt về tay một vài cư dân địa phương, với mục đích thi công một nhà thời thánh Giáo hội Luther, ho mua căn nhà này từ bỏ tay gã George Fisher, người khai thác nên Middletown, với giá tốt mạt là 7 shilling cùng 6 pence, cùng với một thích hợp đồng thuê đất thường niên và phai trả bởi lúa mì.
* những em nghĩ hanic.com.vnệc “cầu vấn Thượng Đế ... Với một tấm lòng chân thành, với ý kiến thật sự” (Mô Rô Ni 10:4) có nghĩa là gì?
I am unaware of anyone who is diligently reading the Book of Mormon each day with pure intent and with faith in Christ who has lost their testimony và fallen away.
Tôi ko biết bất cứ ai cần mẫn đọc Sách mang Môn mỗi ngày với ý định thực sự cùng với đức tin địa điểm Đấng Ky Tô mà lại bị mất triệu chứng ngôn của mình và sa ngã.
"The interhanic.com.vnewer, using phrases lượt thích ""voice your plans"" and ""announce your intentions,"" was probably Auditory."
Người chất vấn sử dụng những cụm từ như “Cho biết kế hoạch của các anh” và “Công ba dự định của các anh”.
It also contradicts the intent và purpose of the Church of Jesus Christ, which acknowledges and protects the moral agency—with all its far-reaching consequences—of each and every one of God’s children.

Xem thêm: Cách Làm T Ăn Gi De Sinh Con Trai Theo Ý Muốn? Bà Bầu Ăn Gì Dễ Sinh Con Trai


Điều này cũng xích míc với ý định cùng mục đích của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô, mà xác nhận và đảm bảo quyền tự quyết về mặt đạo đức của mỗi con cháu của Thượng Đế, với tất cả các hiệu quả kèm theo.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M