Executing Là Gì

  -  
thi hành·thừa hành·thực hiện·biểu diển·diễn tấu·thi công·thể hiện·thực hành·hành quyết
In some languages, however, "part of a program" refers to "portion of run time (time period during execution)", and is known as dynamic scope.

Bạn đang xem: Executing là gì


Tuy nhiên trong một số ngôn ngữ, "một phần chương trình" đề cập đến "một phần của thời gian chạy (khoảng thời gian trong khi thực thi)", và được gọi là tầm vực động (dynamic scope).
Brown adhanic.com.vnsed marketing executives to be less preoccupied with rigorous statistical analyses and the "analysis, planning, implementation, and control" model of management.
Brown khuyên các nhà điều hành marketing bớt chú tâm đến phân tích số liệu một cách triệt để và mô hình "phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát" trong quản lý.
(Romans 9:16; Revelation 20:6) Jehovah executed the Lehanic.com.vnte Korah for presumptuously seeking the Aaronic priesthood.
(Rô-ma 9:16; Khải-huyền 20:6) Đức Giê-hô-va đã thi hành phán xét trên Cô-rê thuộc dòng Lê-hanic.com.vn vì ông đã kiêu căng muốn kiếm chức tế lễ dành cho dòng họ A-rôn.
The episode was written by co-executive producer Ali Adler, making it the first episode not to be written by any of the co-creators of Glee—Ryan Murphy, Brad Falchuk and Ian Brennan—and it was the second to be directed by choreographer Adam Shankman, who helmed "The Rocky Horror Glee Show" in the second season.

Xem thêm: Chơi Game Hằng Nga Giáng Trần, Game Tiên Nữ Hằng Nga, Game Thời Trang


Tập phim được hanic.com.vnết bởi đồng giám đốc sản xuất của chương trình Ali Adler, giúp "Pot o" Gold" trở thành tập đầu tiên không được hanic.com.vnết bởi những đồng sáng lập của Glee— gồm Ryan Murphy, Brad Falchuk và Ian Brennan—cũng như trở thành tập thứ hai đạo diễn bởi biên đạo múa Adam Shankman, người đã đảm nhiệm công hanic.com.vnệc này trong "The Rocky Horror Glee Show" ở mùa thứ hai.
The regents also adopted aggressive policies toward the Qing"s Chinese subjects: they executed dozens of people and punished thousands of others in the wealthy Jiangnan region for literary dissent and tax arrears, and forced the coastal population of southeast China to move inland in order to starve the Taiwan-based Kingdom of Tungning run by descendants of Koxinga.
Các nhiếp chính cũng áp dụng những biện pháp ứng rắn đối với các thần dân Trung Quốc: họ xử tử hàng chục người và trừng phạt hàng ngàn người khác ở Giang Nam vì vụ án hanic.com.vnết Minh sử và tội trốn thuế, và buộc người dân miền đông nam di dời vào sâu trông nội địa nhằm cô lập Đảo Đài Loan - tức Vương quốc Đông Ninh do con trai của Quốc tính gia là Diên Bình quận vương đang nắm quyền.
At the 1977 ZANU Congress in Chimoio, he was elected Special Assistant to President Mugabe and a member of ZANU"s National Executive.
Tại Đại hội Chimoio năm 1977, ông được bầu làm Trợ lý đặc biệt cho Tổng thống và là thành hanic.com.vnên của Ban Điều hành Quốc gia cho ZANU.
Although the Saudi government under King Khalid executed the rebels, the religious establishment that inspired them were given greater powers.

Xem thêm: 3 Năm Quần Quật Học Bác Sĩ Nội Trú Là Gì, Bác Sĩ Nội Trú Và Những Đêm Trực Ứa Nước Mắt


Mặc dù chính phủ Ả Rập Xê Út dưới quyền Khalid tiến hành xử tử các phiến quân, song các tổ chức tôn giáo truyền cảm hứng cho chúng lại được trao cho quyền lực lớn hơn.
Activate this option if you want the selected email client to be executed in a terminal (e. g. Konsole