Đạo phật tiếng anh là gì

  -  

Từ vựng giờ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng tuyệt những từ vựng giờ đồng hồ Anh dùng trong chùa (Buddhist terms / buddhis vocabulary) hỗ trợ cho biên dịch thuận lợi tra cứu những thuật ngữ về tên tuổi (chức vụ) như đại đức, thượng tọa, hòa thượng…tương tự như tbọn họ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này học hỏi trường đoản cú trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu như bạn gồm thêm báo cáo, vui tươi góp sức chủ kiến phần bình luận hoặc tin nhắn phungocviet03
gmail.com. Xin cám ơn

*

Các trường đoản cú vựng tiếng Anh dùng trong chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng tbọn họ Đại giới (250 giới sau tối thiểu 2 năm tchúng ta giời Sa di (10 giới) cùng tu tập tối thiểu hai năm, tuổi đời tối thiểu là đôi mươi tuổi.

Bạn đang xem: đạo phật tiếng anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức bao gồm tuổi đạo tối thiểu là 25 năm (tuổi đời trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa tất cả tuổi đạo tối thiểu là 40 năm (tuổi sống bên trên 60 tuổi)

thích hợp pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikquần thể / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công chứng quận 2

Đồ vật dụng trong chùa:

Ca tòng, Tu viện/Ni viện: Pagoda / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupage authority / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng con đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đhình ảnh lễ Tam bảo: Pay homage to the Triple Gems

Lạy to prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen to lớn Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phân phát nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân và quả: cause & effect

Nhân duyên: condition

Duyên khởi: co-arising, dependent origination

Tứ đọng đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an nhàn /niềm vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự buộc ràng, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín vật, đồ dùng đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinch mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: lý lẽ nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng chế tác hóa, Đấng sáng sủa thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: nhà thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: thánh địa của bạn Hồi giáo

– Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linch mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu giúp tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên mặt đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái khu đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, satung – /ˈseɪ.tən/, detháng – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: đồ dùng chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linch hồn, tinc thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền hậu định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: bốn tưởng, trọng tâm hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn chỉnh đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự đần muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: tiết hạnh, phđộ ẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng từ tâm, thiện tại lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng trường đoản cú bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự thực lòng, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: tâm thành, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: mẫu ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: tởm sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: thuyết giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: ngoài trái đất, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn minch chi phí sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience & sincerity.

=> Mọi sự xung bỗng hầu hết hoàn toàn có thể được xử lý với sự khoan dung, nhẫn nại cùng thực tâm.

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people like Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con con đường nhận thức của những tín ngưỡng chân đó là trải qua vấn đề thực hành thực tế tu tạo phiên bản thân theo những tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp được dẫn dắt vì chưng các vị giác mang nlỗi Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, & they bởi other ways to lớn discover the mystery of connection between human và universal.

=> Tín ngưỡng không hẳn là sự mê tín dị đoan mù quáng. Nó là công nghệ và bọn họ bao gồm những giải pháp không giống nhau để mày mò ra kín đáo sự liên hệ thân nhỏ tín đồ cùng dải ngân hà.

Xem thêm: Cách Chơi Vayne Mùa 11 Từ A, Hướng Dẫn Cách Chơi Vayne Hiệu Quả Nhất

– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help lớn restore truthful morality standards of human.

=> Mọi tín ngưỡng chân thiết yếu xuất hiện thêm vào xóm hội loài fan Khi những tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp đã xuống cấp trầm trọng. Họ góp phục sinh lại tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp chân thiết yếu đến nhỏ tín đồ.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> Các nhà công nghệ bảo rằng chúng ta chỉ nhận thấy được 4% đồ gia dụng hóa học trong thiên hà, cho nên vì thế bọn họ quan yếu thấy được sự tồn tại của các sinh mệnh được cấu thành vày các vật dụng chất không giống. Tuy nhiên từ rất rất lâu những tín ngưỡng tôn giáo hiện có thể nhấn thức về Thần – đông đảo sinh mệnh thời thượng rộng loài bạn.

không giống 2

Buddhism /ˈbudɪzəm/Phật giáo/đạo PhậtThe Buddha /ˈbudə/Đức Phật/ tín đồ đã giác ngộAmitabha BuddhaĐức Phật A Di ĐàMedicine BuddhaĐức Phật Dược SưBodhisattva /ˌboʊdɪˈsʌtvə/: a person who is able to reach nirvamãng cầu but who delays doing this because of the suffering of other humansBồ tát: bạn rất có thể đạt mang lại Niết bàn (trạng thái niềm hạnh phúc, bình yên) dẫu vậy trì hoãn vấn đề nhập Niết bàn vì chưng những người khác vẫn còn đó chịu đựng đau khổAvalokiteśvara BodhisattvaQuan Thế Âm Bồ táta Buddhist/monk/templemột Phật tử/một bên tu hành/một ngôi đền Phật giáoThree JewelsTam Bảo (Phật-Pháp-Tăng)Take Refuge in the Three JewelsQuy Y Tam BảoThe Four Noble TruthsTđọng diệu đếNoble Eightfold PathBát chánh đạoMiddle WayTrung ĐạoPure Land BuddhismTịnh Độ TôngZen BuddhismThiền khô TôngZen MasterThiền đức SưDharma /ˈdɑrmə/: truth or law that affects the whole universeGiáo pháp: phần đa sự thật, quy pháp luật bỏ ra pân hận cả vũ trụDharma MasterPháp Sư/ Người giảng phápDharma TalksThuyết phápSanghaGiáo hội Tăng-giàGreed/Hatred/Ignorance /ɡrid/ /ˈheɪtrəd/ /ˈɪɡnərəns/Tham/Sân/SiSutra /ˈsutrə/Kinh điểnMantra /ˈmɑntrə/Thần chúGreat Compassion MantraThần crúc Đại BiVegetarian /ˌvɛdʒəˈtɛriən/Người nạp năng lượng chaygood/bad karma /ˈkɑrmə/Some vegetarians believe sầu that eating meat is bad karma.

Xem thêm: Xoài Non Sinh Năm Bao Nhiêu, ⚡️Tiểu Sử, Lý Lịch Và Đời Tư Của Vợ Xemesis

Một số người ăn chay tin rằng ăn thịt sẽ khiến cho ác nghiệprebirth /ˌriˈbərθ/tái sinhNirvamãng cầu /nɪrˈvɑnə/: the state of peace và happiness that a person achieves after giving up all personal desiresNiết bàn: tâm lý lặng bình và niềm hạnh phúc mà lại một fan đạt được sau thời điểm sẽ tự bỏ toàn bộ hầu như đam mê ước ao cá nhânEmptiness /ˈɛmptinəs/tính KhôngEgo /ˈiɡoʊ/Bản ngã

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các từ vựng giờ đồng hồ Anh cần sử dụng trong cvào hùa nhiều lúc dùng ngôn ngữ pali tuyệt sanskrit (giờ Phạn) do vậy cực nhọc ghi lưu giữ vì vậy khiến khó khăn mang lại biên dịch, vị vậy, vấn đề cần sử dụng chính xác thuật ngữ sử dụng trong ca dua giỏi nghành nghề dịch vụ phật giáo là quan trọng đặc biệt.