Ceil là gì

  -  

Các ự khác biệt chính giữa CEIL và FLOOR trong QL là CEIL giúp thu được giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một ố trong khi FLOOR giúp thu được gi

NộI Dung:


Các Sự khác biệt chính giữa CEIL và FLOOR trong SQL là CEIL giúp thu được giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số trong khi FLOOR giúp thu được giá trị nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng một số.

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) là một phần mềm giúp lưu trữ và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Một DBMS theo mô hình quan hệ là một DBMS quan hệ (RDBMS). Có nhiều RDBMS khác nhau như MySQL. Lập trình hanic.com.vnên có thể thực thi Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) để thực hiện các thao tác trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Có một số hàm SQL và CEIL và FLOOR là hai trong số chúng.

Bạn đang xem: Ceil là gì

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. CEIL trong SQL là gì - Định nghĩa, chức năng 2. SÀN trong SQL là gì - Định nghĩa, chức năng 3. Sự khác biệt giữa CEIL và FLOOR trong SQL - So sánh sự khác biệt chính

Điều khoản quan trọng

CEIL, SÀN, RDBMS, SQL

*

CEIL trong SQL là gì

Hàm CEIL () giúp trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số cụ thể.

Cú pháp như sau.

CEIL (số)

Một ví dụ như sau.

CHỌN CEIL (50,87);

Nó trả về 51 là đầu ra.

Một ví dụ khác là như sau.

CHỌN CEIL (60,12);

Nó trả về 61 là đầu ra.

Tầng trong SQL là gì

Hàm FLOOR () giúp trả về giá trị nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng một số cụ thể. Cú pháp như sau.

Xem thêm: Đạo Phật Có Lục Thông Là Gì ? Đạo Phật Có Lục Thông Hay Ngũ Thông

Lầu số)

Một ví dụ như sau.

LỰA CHỌN (50,87);

Nó trả về 50 là đầu ra.

Một ví dụ khác là như sau.

LỰA CHỌN (60.12);

Nó trả về 60 là đầu ra.

Sự khác biệt giữa CEIL và FLOOR trong SQL

Định nghĩa

CEIL () là hàm trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số trong khi FLOOR () là hàm trả về giá trị nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng một số. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa CEIL và FLOOR trong SQL.

Sử dụng

Một điểm khác biệt giữa CEIL và FLOOR trong SQL là CEIL () giúp thu được giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số. FLOOR () giúp thu được giá trị nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng một số.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Game Hay Day Cho Người Mới Bắt Đầu, Hay Day Apk Cho Android

Phần kết luận

RDBMS như MySQL cho phép các lập trình hanic.com.vnên hanic.com.vnết các truy vấn SQL để thực hiện các hoạt động trên dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Hai chức năng như vậy là CEIL và FLOOR. Sự khác biệt chính giữa CEIL và FLOOR trong SQL là CEIL () giúp thu được giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số trong khi FLOOR () giúp thu được giá trị nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng một số .