Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

 1. Thời gian, địa điểm:
 • Thời gian: 13h30 – Chủ nhật, ngày 07 tháng 05 năm 2017
 • Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 4, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
 1. Thành phần tham dự:
 • Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/4/2017.
 • Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và khách mời (nếu có).
 1. Nội dung Đại hội:
 • Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty;
 • Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;
 • Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
 • Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 1. Đăng ký trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội:
 • Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội. Nếu cổ đông ủy quyền, thì có thể uỷ quyền cho một trong số Thành viên HĐQT Công ty hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt cổ đông tham dự Đại hội (theo Mẫu Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự gửi kèm Thông báo này).
 • Đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo Mẫu) tới Ban tổ chức trước 17h00’ ngày 06/05/2017 bằng Fax (Số Fax (04) 35537168) hoặc theo đường bưu điện (gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội – Tầng 6, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Điện thoại (04) 35537188 /0968.953.139 (Bà Phạm Thị Thanh Trâm – Thư ký HĐQT)

 • Tài liệu họp: Quý cổ đông có thể tham khảo các thông tin, biểu mẫu liên quan và tải tài liệu họp ĐHĐCĐ trên website của Công ty tại địa chỉ: hanic.com.vn.

Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc: Thông báo mời họp; và CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước của người dự họp; và Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự hợp lệ.

Trân trọng!

        Chi tiết File đính kèm:

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017