THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

SHN trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ như sau:

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Quang Minh

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng giám đốc
– Mã chứng khoán: SHN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,042%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 cổ phiếu
– Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh/thỏa thuận

– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/07/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/08/2017.