• Tên cá nhân thực hiện giao dich: Vũ Văn Tiền
  • Mã chứng khoán: SHN
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.901.567 CP (tỷ lệ 9,273%)
  • Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Mạnh Kháng
  • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh rể
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.300.000 CP.
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận/khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/05/2017
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/06/2017.