Nghị quyết HĐQT về thay đổi logo, đăng ký bản quyền thương hiệu và xây dựng website SHN