Tên cá nhân thực hiện giao dịch:Lưu Quang Minh
– Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: SHN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,042%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 cổ phiếu
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 30.000 cổ phiếu
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0.017%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 03/7/2017.
– Ngày kết thúc giao dịch: 12/7/2017