Tên cá nhân thực hiện giao dich: Ông Vũ Văn Tiền
– Mã chứng khoán: SHN

– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Không có và không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ : 07/05/2017 do tại ngày 07/05/2017, Ông Đào Mạnh Kháng ( em rể ông Vũ Văn Tiền) không còn là chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.901.567 CP (tỷ lệ 9.273%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.300.000 CP

– Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 5.300.000 CP

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

– Thời gian thực hiện giao dịch : Từ ngày 16/05/2017 đến 24/05/2017

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 5.601.567 CP tương đương 4.765%